Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ) ανήκει στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του ΕΚΕΦΕ «Δ». Το ΕΠΕΡ διαθέτει 25-ετή εμπειρία στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης και καινοτόμων εργαλείων στα πεδία του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. Το ΕΠΕΡ δραστηριοποιείται στην προσομοίωση της κλιματικής αλλαγής, στη προγνωστική και διαγνωστική μετεωρολογία, στη συλλογή και διαχείριση μετεωρολογικών και κλιματικών δεδομένων, στην μελέτη και ανάπτυξη κλιματικών δεικτών και στην παραγωγή δεδομένων θαλάσσιων μεταβλητών με τη χρήση υπολογιστικού μοντέλου.

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ) / ΙΠΡΕΤΕΑ
Το ΕΠΕΡ ανήκει στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του ΕΚΕΦΕ «Δ». Το ΕΠΕΡ διαθέτει 25-ετή εμπειρία στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης και καινοτόμων εργαλείων στα πεδία του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. Το μόνιμο προσωπικό του ΕΠΕΡ αποτελείται από περισσότερους από 15 ερευνητές, ειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς. Επίσης περιλαμβάνει συνεργαζόμενους ερευνητές, επιστημονικούς συνεργάτες και διδακτορικούς υποτρόφους. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες πειραματικές και υπολογιστικές διατάξεις και πραγματοποιεί έρευνα και ανάπτυξη στις περιοχές ατμοσφαιρικών διεργασιών, ποιότητας αέρα, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χαρακτηρισμό υλικών για χρήση σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές τεχνολογίες. Σε θέματα που σχετίζονται με την παρούσα πρόταση το ΕΠΕΡ δραστηριοποιείται στην προσομοίωση της κλιματικής αλλαγής, στη προγνωστική και διαγνωστική μετεωρολογία, στη συλλογή και διαχείριση μετεωρολογικών και κλιματικών δεδομένων, στην μελέτη και ανάπτυξη κλιματικών δεικτών και στην παραγωγή δεδομένων θαλάσσιων μεταβλητών με τη χρήση υπολογιστικού μοντέλου.
Το ΕΠΕΡ εκτελεί σειρά ερευνητικών έργων με σημαντική εξωτερική χρηματοδότηση (κυρίως από την ΕΕ) σε αρκετά από τα οποία δρα ως συντονιστής κοινοπραξίας ερευνητικών ιδρυμάτων και βιομηχανιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων του, το ΕΠΕΡ έχει αναπτύξει ευρύ φάσμα συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τόσο στον Ελληνικό όσο και (κυρίως) στον διεθνή χώρο ενώ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα  (ENERO, ERCOFTAC, MESAEP, RODOS). Η επάρκεια του ΕΠΕΡ αποδεικνύεται από τη μεγάλη του εμπειρία στη διεκπεραίωση (τόσο ως συντονιστής κοινοπραξίας όσο και ως συμμετέχων ερευνητικός φορέας) μεγάλης κλίμακας ερευνητικών έργων, τις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, τις ολοκληρωμένες με επιτυχία συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς καθώς και την οργάνωση διεθνών συνεδρίων, τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και την εθνική εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς.
Η ερευνητική αριστεία του ΕΠΕΡ και των υπολοίπων περιβαλλοντικών εργαστηρίων του ΙΠΡΕΤΕΑ, αναγνωρίστηκε μέσα από το Regional Potential (FP7-RegPot) ENTEC project για την ενίσχυση και επέκταση των υποδομών στο ευρύτερο πεδίο της κλιματικής αλλαγής και της απομείωσης των επιπτώσεων αυτής.
Δραστηριότητες και ερευνητικά ενδιαφέροντα
Διαγνωστική και προγνωστική μετεωρολογία. Περιβαλλοντικές εφαρμογές με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
Μεθοδολογίες και υπολογιστικά εργαλεία για την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων σχετικών με ακραία καιρικά φαινόμενα.
Υπολογιστική προσομοίωση εποχικής πρόγνωσης κλίματος.
Εφαρμογή μεθοδολογίας δυναμικής μείωσης χώρο-χρονικής κλίμακας
Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στους τομείς των Υποδομών, Ενέργειας, Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πυρκαγιών.
Υπολογιστική προσομοίωση ατμοσφαιρικής διασποράς και χημείας ρύπων. Εφαρμογές σε μελέτες ποιότητας αέρα, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επικινδυνότητας, ατυχημάτων και έκτακτης ανάγκης.
Μετρήσεις ποιότητας αέρα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
Ροή και διεργασίες μεταφοράς μάζας και θερμότητας σε πορώδη υλικά.
Τεχνολογίες αποθήκευσης υδρογόνου και άλλων αερίων (CO2, CH4).
Ασφάλεια εφαρμογών υδρογόνου.
Παροχή Υπηρεσιών/Συμβουλών για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ζητήματα. Υπολογισμός ατμοσφαιρικής διασποράς σε βιομηχανικές και αστικές περιοχές.
Συντονισμός και συμμετοχή σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα σχετικά με το προτεινόμενο Έργο
Το ΕΠΕΡ έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πληθώρα Ευρωπαϊκών και Εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Σε θέματα σχετιζόμενα με την παρούσα πρόταση, αναφέρουμε τα εξής:
H2020 EU-CIRCLE: Pan-European framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change (H2020 – 653824 http://www.eu-circle.eu/), 2015-2018
ERANET-Cofund action: ERA4CS- ERANET for Climate Services, Grant Agreement: N° 690462, Appointed Member in the In-Kind Management Board Committee, 2016-2020
BigDataEurope “Integrating Big Data, Software and Communities for Addressing Europe’s Societal Challenges” ICT-15-2014. Grant Agreement no: 644564, 2014-2016
IMAGES: Implementation of an RN emergency system in Eastern Mediterranean (HOME/2011/ISEC/AG/CBRN/4000002163), 2012-2015
REGPOT ENTEC- Enhancing the Capacity for Environmental Technology and Climate Research, FP7- Coordination and support actions (Supporting), Grant Agreement nu: 316173, 2013-2015
ARGOS: Advanced pRotection of critical buidinGs by Overall anticipating System (FP7 313217) 1/1/2014-31/12/2015
ACRITAS: Advanced Coordination CenteR Information Technologies & Applications for Border Surveillance (GSRT Cooperation 11SYN_9_121) – 1/1/2014-30/10/2015
Climate Change Impact Study of climate change and atmospheric pollution in Greece: evaluation of their impact on environmental and socio-economic future changes at local scale (GSRT, 09-SYN31-667, 2011-2014)
CONOPS: Development & Demonstration of management plans against the climate change enhanced-invasive mosquitoes in S. Europe (EUROPEAN COMMISSION ENVIRONMENT/LIFE), 2013-2017
COST Action “Earth System Science and Environmental Management; COST Action ES1102, 2011-2015.
PERL – Enhancing the Research Potential of the NCSR “Demokritos” Environmental Research Laboratory in the European, National and Regional Research Areas, FP7 Coordination and support action, Grand Agreement no 229773 (2009-2012)
AIΘΗΡ – Integrated Methodology for the study of the influence of greenhouse gases from the Oil and Gas Industry on atmosphere, ΓΓΕΤ: 05ΔΣΒΕΠΡΟ-47), 2006-2007
3ο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρ. Δ. Μακεδονίας,  ΑΞΟΝΑΣ  4 Αναδιάρθρωση Τοπικής Οικονομίας – Ενίσχυση Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων, ΜΕΤΡΟ 4.6 Κοινωνία της Πληροφορίας, «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Πληροφορίας στην Περιοχή Δ. Μακεδονίας», 2004-2006
AEOLOS Assessment of Impact of SF6 and PFCs Reservoir Tracers On Global Warming (EC ENK6-CT-2001-00501) (1/11/2001-31/10/2004)
BOND Biogenic Aerosols and Air Quality in the Mediterranean Area (EC EVK2-CT-2001-00107) (1/11/2001-31/10/2004)
OSCAR – Optimised Expert System for Conducting Environmental Assessment of Urban Road Traffic (EVK4-CT-2002-00083), 2002-2005
ΕΠΑΝ-Μ4.3 [201355] Improving Urban Air Quality Through Traffic Interventions (Greek-Romanian S+T cooperation), GSRT, 2000-2002
IMPRESAREO- Improving the spatial resolution of air emission inventories using earth observation data (EC ENV4-CT98-0752) (1/11/98- 31/7/2001)
ΓΓΕΤ 97ΕΛ-77 Representation of advanced prediction methods for atmospheric quality in areas with complex topography and geometry of buildings and traffic roads (Grant for Expatriated Greek Researchers) (2/1/1999-31/12/2001)
Διαθέσιμες υποδομές και εξοπλισμός σχετικός με το προτεινόμενο Έργο
Το ΕΠΕΡ διαθέτει πάνω από 40 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (σταθερούς και φορητούς), πληθώρα περιφερειακών συσκευών και ανταποκρίνεται άρτια σε εφαρμογές που απαιτούν τη χρήση απλών  και σύνθετων προγραμμάτων υπολογισμών. Επιπλέον διαθέτει:
Συστοιχία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Cluster): 96 nodes equipped with 32GB of RAM each (total of 3TB of RAM) and intel XEON E3 CPUs with 45.5 TFlops theoretical performance in single precision calculations. For data management and backup purposes, the infrastructure has a storage capacity of 160TB.
Λογισμικό: Ολοκληρωμένο σύνολο υπολογιστικών κωδίκων διαγνωστικής και προγνωστικής μετεωρολογίας και προσομοίωσης ατμοσφαιρικής διασποράς και χημείας ρύπων.