Οι εν δυνάμει τελικοί χρήστες συμβάλουν στο σχεδιασμό του Xenios

Η ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων των τελικών χρηστών του Xenios αποτέλεσε εξαρχής κυρίαρχη προτεραιότητα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξή του. Η ανάλυση αυτή συνέβαλε: στον καθορισμό των απαιτούμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου των τελικών εφαρμογών και των προδιαγραφών τους (περιεχόμενο, χωρική ακρίβεια, χρονική καθυστέρηση, κλπ.)· στον καθορισμό των προδιαγραφών των δεδομένων (δορυφορικών, μετεωρολογικών,…