Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης (ΕΔΔΤ) του ΑΠΘ πραγματοποιεί έρευνα στα πεδία της τηλεπισκόπησης, των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, της ψηφιακής φωτογραμμετρίας και άλλων σύγχρονων μεθόδων και στις εφαρμογές τους σε τομείς, όπως η διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων, η παρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών, η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με έμφαση στο πεδίο των δασικών πυρκαγιών. Επίσης, έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων, ενώ διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία σε μελέτες και έργα διαχείρισης πυρκαγιών.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης (EΔΔΤ) ανήκει στον Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Φυσικών Πόρων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

 

Δραστηριότητες κα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κύριος σκοπός του ΕΔΔΤ είναι η εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών στα πεδία της Δασικής Διαχείρισης και Τηλεπισκόπησης, καθώς και η διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΔΔΤ πραγματοποιεί έρευνα στα πεδία της τηλεπισκόπησης, των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, της ψηφιακής φωτογραμμετρίας και άλλων σύγχρονων μεθόδων και στις εφαρμογές τους στους ακόλουθους τομείς:

 • Διαχείριση και προστασία φυσικών οικοσυστημάτων
 • Παρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών (π.χ. μεταβολές χρήσεων και κάλυψης γης)
 • Παρακολούθηση δασικής βιομάζας, με έμφαση στον τομέα της χρήση γης, αλλαγής της χρήσης γης και δασοκομίας (LULUCF)
 • Γεωργία ακριβείας και βελτιστοποίηση των εισροών και της παραγωγής μέσω μοντελοποίησης της καλλιέργειας
 • Παρακολούθηση της εδαφικής διάβρωσης
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με έμφαση στο πεδίο των δασικών πυρκαγιών

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο, στα πλαίσια διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων, ασχολείται με την ανάπτυξη μεθοδολογιών και αλγορίθμων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με:

 • τη χαρτογράφηση της δασικής καύσιμης ύλης και την παρακολούθηση της ξηρότητας της βλάστησης,
 • την αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών καθώς και τη διαχρονική παρακολούθηση των καμένων εκτάσεων,
 • την αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση των δασών και των δασικών εκτάσεων και τον διαχωρισμό τους από τις υπόλοιπες κατηγορίες κάλυψης γης,
 • την αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση κάλυψης γης και των αλλαγών αυτής,
 • το διαχωρισμό και την χαρτογράφηση των δασικών ειδών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων,
 • τη μοντελοποίηση της εδαφικής διάβρωσης και
 • τη βελτιστοποίηση της καλλιέργειας ρυζιού μέσω μοντέλων πρόβλεψης και τηλεπισκοπικών δεδομένων.

 

Συντονισμός και συμμετοχή σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα σχετικά με το προτεινόμενο Έργο

Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Αυτά που είναι περισσότερο σχετικά με την παρούσα πρόταση, είναι τα εξής:

 • ΕΠαΔαΠ: Δημιουργία και Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ). Ανάπτυξη δεικτών, προϊόντων και υπηρεσιών, Πράσινο Ταμείο – ΥΠΕΝ (2014 – 2017)
 • ΕΠαΔ: Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών, Πράσινο Ταμείο – ΥΠΕΝ (2013 – 2016)
 • ARCFUEL- LIFE10 ENV/GR/617: Δημιουργία βάσης δεδομένων της Μεσογειακής καύσιμης ύλης για την ασφάλεια από δασικές πυρκαγιές, EC DG Environment (2011-2013)
 • FIRE PROBA- CONTRACT NR CB/XX/11: Χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και παρακολούθηση των καμένων εκτάσεων των μεσογειακών οικοσυστημάτων με τη χρήση Proba-V εικόνων, Belgian Federal Science Policy Office (2010 – 2012)
 • FM@PROBA-V – CONTRACT NR CB/XX/12: Χαρτογράφηση δάσους – μη δάσους στα διάφορα οικοσυστήματα με τη χρήση εικόνων Proba-V, Belgian Federal Science Policy Office (2010 – 2012)
 • Tele-Kyoto (ΘΑΛΗΣ): Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, ΥΠΠΕΘ (2012 – 2015)
 • Εκτίμηση της ακρίβειας των χαρτογραφικών προϊόντων του προγράμματος του FAO με τη χρήση εξειδικευμένου Λογισμικού JRC Validation tool, ΥΠΕΝ (2010 – 2012)
 • Το Μέλλον των Δασών: Δημιουργία δασικών χαρτών της Ελλάδας σε διάφορες κλίμακες,   WWF Ελλάς (2008-2011)
 • FIRE PARADOX – IP-FP6-018505: Μια καινοτόμος προσέγγιση ολοκληρωμένης διαχείρισης δασικών πυρκαγιών μέσω Τηλεπισκόπησης, EC Research Directorate (2007-2010)
 • BOSS4GMES: Building Operational Sustainable Services for GMES, EC Research Directorate (2006-2010)
 • Geoland 2 / FP7-SPACE-2007-1- 218795: towards an operational GMES land monitoring core service, EC- Enterprise and Industry Directorate General (2008 – 2012)
 • ISOTEIA, INTERREG IIB – CADSES, Integrated System for the Promotion of Territorial / Environmental Impact Assessment in the Framework of Spatial Planning, European Regional Development Funds (2003-2006)

 

Διαθέσιμες υποδομές και εξοπλισμός σχετικός με το προτεινόμενο Έργο

Το ΕΔΔΤ διαθέτει ειδικό εργαστήριο διδασκαλίας εξοπλισμένο με τακτικά ενημερωμένο εξοπλισμό και λογισμικό υπολογιστών υψηλών προδιαγραφών. Πιο συγκεκριμένα ο εξοπλισμός που διαθέτει το ΕΔΔΤ και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο έργο περιλαμβάνει: δύο μονάδες αποθήκευσης 8TB Network Attached Storage (NAS), φορητούς και σταθερούς υπολογιστές υψηλών προδιαγραφών, υπερφασματικό ραδιόμετρο SVC-1024i, κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας ADC, Plotter A0, 2 GPS χειρός και 2 διαφορικά GPS Thales, ακαδημαϊκές άδειες για εμπορικά λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων και Τηλεπισκόπησης.

Τέλος το ΕΔΔΤ διαθέτει χώρο εργασίας στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ (ΚΕΔΕΚ, http://kedek.auth.gr) και έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τους κοινούς χώρους του προαναφερθέντος κέντρου.