Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης (ΕΔΔΤ) ανήκει στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, που είναι ένα από τα 41 τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου ελληνικού πανεπιστημίου. Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση περισσότερων από 500 προπτυχιακών και περίπου 200 μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις πτυχές της οικολογίας και της διαχείρισης των δασών και των φυσικών πόρων.

Το ΕΔΔΤ πραγματοποιεί έρευνα στα πεδία της τηλεπισκόπησης, των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και της ψηφιακής φωτογραμμετρίας, καθώς και στις εφαρμογές τους σε τομείς όπως η διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων, η παρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών και η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με έμφαση στο πεδίο των δασικών πυρκαγιών. Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων, ενώ διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία σε μελέτες και έργα διαχείρισης πυρκαγιών.

 

Δραστηριότητες κα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κύριος σκοπός του ΕΔΔΤ είναι η εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών στα πεδία της δασικής διαχείρισης και τηλεπισκόπησης, καθώς και η διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΔΔΤ πραγματοποιεί εφαρμοσμένη έρευνα στους ακόλουθους τομείς:

 • Διαχείριση και προστασία φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Παρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών (π.χ., μεταβολές χρήσεων και κάλυψης γης).
 • Παρακολούθηση δασικής βιομάζας, με έμφαση στον τομέα της χρήση γης, αλλαγής της χρήσης γης και δασοκομίας (LULUCF).
 • Γεωργία ακριβείας και βελτιστοποίηση των εισροών και της παραγωγής μέσω μοντελοποίησης της καλλιέργειας.
 • Παρακολούθηση της εδαφικής διάβρωσης.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με έμφαση στο πεδίο των δασικών πυρκαγιών.

 

Ειδικότερα, στα πλαίσια διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια το εργαστήριο ασχολείται με την ανάπτυξη μεθοδολογιών και αλγορίθμων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με:

 • τη χαρτογράφηση της δασικής καύσιμης ύλης και την παρακολούθηση της ξηρότητας της βλάστησης,
 • την αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών καθώς και τη διαχρονική παρακολούθηση των καμένων εκτάσεων,
 • την αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση των δασών και των δασικών εκτάσεων και τον διαχωρισμό τους από τις υπόλοιπες κατηγορίες κάλυψης γης,
 • την αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση κάλυψης γης και των αλλαγών αυτής,
 • το διαχωρισμό και την χαρτογράφηση των δασικών ειδών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων,
 • τη μοντελοποίηση της εδαφικής διάβρωσης και
 • τη βελτιστοποίηση της καλλιέργειας ρυζιού μέσω μοντέλων πρόβλεψης και τηλεπισκοπικών δεδομένων.

 

Συντονισμός και συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα σχετικά με το XENIOS

Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων, με τα περισσότερο σχετικά με το XENIOS να είναι τα εξής:

 • ΕΠαΔαΠ: Δημιουργία και Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ). Ανάπτυξη δεικτών, προϊόντων και υπηρεσιών, Πράσινο Ταμείο – ΥΠΕΝ (2014 – 2017)
 • ΕΠαΔ: Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών, Πράσινο Ταμείο – ΥΠΕΝ (2013 – 2016)
 • ARCFUEL- LIFE10 ENV/GR/617: Δημιουργία βάσης δεδομένων της Μεσογειακής καύσιμης ύλης για την ασφάλεια από δασικές πυρκαγιές, EC DG Environment (2011-2013)
 • FIRE PROBA- CONTRACT NR CB/XX/11: Χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και παρακολούθηση των καμένων εκτάσεων των μεσογειακών οικοσυστημάτων με τη χρήση Proba-V εικόνων, Belgian Federal Science Policy Office (2010 – 2012)
 • FM@PROBA-V – CONTRACT NR CB/XX/12: Χαρτογράφηση δάσους – μη δάσους στα διάφορα οικοσυστήματα με τη χρήση εικόνων Proba-V, Belgian Federal Science Policy Office (2010 – 2012)
 • Tele-Kyoto (ΘΑΛΗΣ): Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, ΥΠΠΕΘ (2012 – 2015)
 • Εκτίμηση της ακρίβειας των χαρτογραφικών προϊόντων του προγράμματος του FAO με τη χρήση εξειδικευμένου Λογισμικού JRC Validation tool, ΥΠΕΝ (2010 – 2012)
 • Το Μέλλον των Δασών: Δημιουργία δασικών χαρτών της Ελλάδας σε διάφορες κλίμακες, WWF Ελλάς (2008-2011)
 • FIRE PARADOX – IP-FP6-018505: Μια καινοτόμος προσέγγιση ολοκληρωμένης διαχείρισης δασικών πυρκαγιών μέσω Τηλεπισκόπησης, EC Research Directorate (2007-2010)
 • BOSS4GMES: Building Operational Sustainable Services for GMES, EC Research Directorate (2006-2010)
 • Geoland 2 / FP7-SPACE-2007-1- 218795: towards an operational GMES land monitoring core service, EC- Enterprise and Industry Directorate General (2008 – 2012)
 • ISOTEIA, INTERREG IIB – CADSES, Integrated System for the Promotion of Territorial / Environmental Impact Assessment in the Framework of Spatial Planning, European Regional Development Funds (2003-2006)

 

Διαθέσιμες υποδομές και εξοπλισμός σχετικός με το XENIOS

Το ΕΔΔΤ διαθέτει ειδικό εργαστήριο εξοπλισμένο με τακτικά ενημερωμένο εξοπλισμό και λογισμικό υπολογιστών υψηλών προδιαγραφών. Πιο συγκεκριμένα ο εξοπλισμός που διαθέτει το ΕΔΔΤ περιλαμβάνει: δύο μονάδες αποθήκευσης 8TB Network Attached Storage (NAS), αποκλειστικούς διακομιστές, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές υψηλών προδιαγραφών, υπερφασματικό ραδιόμετρο SVC-1024i, κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας ADC, Plotter A0, 2 GPS χειρός και διαφορικό GPS Thales, ακαδημαϊκές άδειες για εμπορικά λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης.