ΚΩΔ.ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Ε/Ε Τίτλος παραδοτέου Είδος Παραδοτέου Υπεύθυνος Φορέας Σύντομη Περιγραφή
Π1.1 1: Απαιτήσεις χρηστών, προδιαγραφές και εννοιολογικός σχεδιασμός της πλατφόρμας XENIOS Περιγραφή Απαιτήσεων της πλατφόρμας XENIOS Έκθεση Α.Π.Θ Περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις των χρηστών του συστήματος ως προς τις λειτουργίες, παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και το περιβάλλον επικοινωνίας με τους χρήστες.
Π1.2 1: Απαιτήσεις χρηστών, προδιαγραφές και εννοιολογικός σχεδιασμός της πλατφόρμας XENIOS Αρχιτεκτονική και τεχνικές προδιαγραφές δεδομένων και υπηρεσιών της πλατφόρμας XENIOS Έκθεση CP Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής και των προδιαγραφών των υπηρεσιών, της κεντρικής εφαρμογής καθώς και των mobile εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.
Π1.3 1: Απαιτήσεις χρηστών, προδιαγραφές και εννοιολογικός σχεδιασμός της πλατφόρμας XENIOS Ιστοσελίδα του έργου Ιστότοπος Α.Π.Θ Κατασκευή ιστοσελίδας για τη διάχυση του έργου και των αποτελεσμάτων του.
Π2.1 2: Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος για τις περιοχές πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας XENIOS Δεδομένα τουριστικού ενδιαφέροντος σε ψηφιακή μορφή Άλλο ΦΔΕΔΣ Περιλαμβάνει τα τελικά επεξεργασμένα δεδομένα που θα συλλεχθούν στις επιλεγόμενες περιοχές ενδιαφέροντος.
Π2.2 2: Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος για τις περιοχές πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας XENIOS Σχέδια περιηγήσεων και σχέδια έκτακτης ανάγκης Έκθεση ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Έκθεση όπου αναφέρονται τα καταλλήλως καταρτισμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης.
Π3.1 3: Ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπηρεσιών βραχυπρόθεσμων προβλέψεων φυσικών κινδύνων και προστασίας περιοχών και πολιτών Χάρτες δασικής καύσιμης ύλης Άλλο Α.Π.Θ Περιλαμβάνει τη δημιουργία χαρτών για τις περιοχές μελέτης και μεθοδολογία δημιουργίας αντίστοιχων χαρτών σε ευρύτερη κλίμακα (π.χ. περιφέρεια).
Π3.2 3: Ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπηρεσιών βραχυπρόθεσμων προβλέψεων φυσικών κινδύνων και προστασίας περιοχών και πολιτών Υπηρεσία χαρτογράφησης βραχυπρόθεσμων προβλέψεων επικινδυνότητας από φυσικούς κινδύνους Έκθεση ΕΚΕΦΕ Περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και λειτουργικές απαιτήσεις για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δορυφορικών και λοιπών δεδομένων μέχρι την τελική χαρτογράφηση του κινδύνου.
Π3.3 3: Ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπηρεσιών βραχυπρόθεσμων προβλέψεων φυσικών κινδύνων και προστασίας περιοχών και πολιτών Υπηρεσία προσομοίωσης συμπεριφοράς πυρκαγιάς Έκθεση ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Περιλαμβάνει την περιγραφή των λειτουργιών και της δομής της υπηρεσίας.
Π3.4 3: Ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπηρεσιών βραχυπρόθεσμων προβλέψεων φυσικών κινδύνων και προστασίας περιοχών και πολιτών Ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό Δημοσίευση ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Δημοσίευση ενδιάμεσων ή/και τελικών αποτελεσμάτων του έργου σε συνέδριο ή περιοδικό.
Π3.5 3: Ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπηρεσιών βραχυπρόθεσμων προβλέψεων φυσικών κινδύνων και προστασίας περιοχών και πολιτών Ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό Δημοσίευση Α.Π.Θ Δημοσίευση ενδιάμεσων ή/και τελικών αποτελεσμάτων του έργου σε συνέδριο ή περιοδικό.
Π4.1 4: Ανάπτυξη υπηρεσιών μεσο-μακροπρόθεσμης εκτίμησης φυσικών κινδύνων Υπηρεσία χαρτογράφησης μεσο-μακροπρόθεσμων προβλέψεων επικινδυνότητας από φυσικούς κινδύνους Έκθεση ΕΚΕΦΕ Περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και λειτουργικές απαιτήσεις για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των μετεωρολογικών και λοιπών δεδομένων μέχρι την τελική χαρτογράφηση του κινδύνου
Π4.2 4: Ανάπτυξη υπηρεσιών μεσο-μακροπρόθεσμης εκτίμησης φυσικών κινδύνων Εκτίμηση επίδρασης κλιματικής αλλαγής Έκθεση ΕΚΕΦΕ Περιλαμβάνει τη μελλοντική αποτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Π4.3 4: Ανάπτυξη υπηρεσιών μεσο-μακροπρόθεσμης εκτίμησης φυσικών κινδύνων Ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό Δημοσίευση ΕΚΕΦΕ Δημοσίευση ενδιάμεσων ή/και τελικών αποτελεσμάτων του έργου σε συνέδριο ή περιοδικό.
Π5.1 5: Ανάπτυξη πλατφόρμας και εφαρμογών Νομοθετικό Πλαίσιο λειτουργίας της εφαρμογής Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας CP Μελέτη σχετικά με τη νέα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ και μπαίνει σε εφαρμογή από 1/1/2018. (Μ4, REALISCAPE TYPORAMA)
Π.5.2 5: Ανάπτυξη πλατφόρμας και εφαρμογών Αποτελέσματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστήματος και διασύνδεσης υποσυστημάτων πλατφόρμας XENIOS Έκθεση CP Περιγράφει αναλυτικά το σχεδιασμό των επιμέρους στοιχείων που απαρτίζουν το κεντρικό σύστημα και υποσυστήματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Π5.3 5: Ανάπτυξη πλατφόρμας και εφαρμογών Υλοποίηση κεντρικής πλατφόρμας XENIOS Πρότυπο CP Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα υποστηρίζει τις ανάγκες των χρηστών.
Π5.4 5: Ανάπτυξη πλατφόρμας και εφαρμογών Υλοποίηση εφαρμογής κινητού τηλεφώνου Πρότυπο REALISCAPE TYPORAMA Η εφαρμογή κινητού που θα περιλαμβάνει τις προτεινόμενες λειτουργίες με το αντίστοιχο περιεχόμενο.
Π6.1 6: Δοκιμές και πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας XENIOS Σχεδιασμός και αποτελέσματα πιλοτικής λειτουργίας Έκθεση ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Αξιολόγηση απόδοσης, καταγραφή προβλημάτων, λύσεις και βελτιώσεις της πλατφόρμας XENIOS
Π6.2 6: Δοκιμές και πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας XENIOS Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών πλατφόρμας XENIOS Έκθεση CP Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών και χρήσης της πλατφόρμας. (Μ26, CP)
Π6.3 6: Δοκιμές και πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας XENIOS Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών κινητού πλατφόρμας XENIOS Έκθεση REALISCAPE TYPORAMA Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών και χρήσης της εφαρμογής κινητού.
Π6.4 6: Δοκιμές και πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας XENIOS Διοργάνωση ημερίδας Άλλο Α.Π.Θ .Διοργάνωση ενδιάμεσης ημερίδας με σκοπό την ενημέρωση για την υλοποιούμενη πλατφόρμα XENIOS.
Π6.5 6: Δοκιμές και πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας XENIOS Διοργάνωση ημερίδας Άλλο ΦΔΕΔΣ Διοργάνωση τελικής ημερίδας με σκοπό τη διάχυση και παρουσίαση της πιλοτικής λειτουργίας του XENIOS στις πιλοτικές περιοχές.
Π7.1 7: Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου Επιχειρηματικό σχέδιο Μελέτη Σκοπιμότητας Α.Π.Θ Περιλαμβάνει την αρχική έκθεση για το επιχειρηματικό σχέδιο του XENIOS
Π7.2 7: Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου Επιχειρηματικό σχέδιο Μελέτη Σκοπιμότητας Α.Π.Θ Περιλαμβάνει την τελική έκθεση ως επαναξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου με βάση την πορεία της υλοποίησης του έργου
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.