Συντονιστής φορέας ορίζεται το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης (ΕΔΔΤ) του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Κύριος ρόλος του συντονιστή θα είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ όλων των εταίρων και η διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των δράσεων και στόχων του έργου. Κατά τον πρώτο μήνα υλοποίησης του έργου θα οριστεί Επιτροπή Διαχείρισης του Έργου (ΕΔΕ), η οποία θα απαρτίζεται από τον Συντονιστή και από ένα ή δύο μέλη ανά φορέα και θα ασχολείται τόσο με την παρακολούθηση της πορείας του έργου όσο και με τα θέματα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία. Αναλυτικότερα, η διαχείριση του έργου θα ασκείται από την ΕΔΕ με επικεφαλής τον συντονιστή του έργου. Αρμοδιότητες της ΕΔΕ θα είναι εξής:

  • Ενημέρωση των φορέων της σύμπραξης σχετικά με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις τους αναφορικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.
  • Διαρκής επικοινωνία με τους φορείς της σύμπραξης και διαχείριση προβλημάτων συνεργασίας που μπορεί να ανακύψουν εντός της σύμπραξης και μεταξύ των μελών της.
  • Διοργάνωση των συναντήσεων / τηλεδιασκέψεων της ΕΔΕ ανά έξι μήνες.
  • Διασφάλιση τήρησης χρονοδιαγράμματος.
  • Έλεγχος και διασφάλιση υψηλής ποιότητας των παραδοτέων του έργου.
  • Επικοινωνία με την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.
  • Συντονισμός και επίβλεψη δραστηριοτήτων διάχυσης και χρήσης των αποτελεσμάτων σε συμφωνία με τους κανόνες δημοσιοποίησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ΕΔΕ θα έχει την πλήρη εποπτεία του έργου για όλη τη διάρκειά του. Η συνεχής αξιολόγηση των τρεχόντων αποτελεσμάτων του έργου και ο έλεγχος της πληρότητας των παραδοτέων θα συμβάλουν στην έγκαιρη ανίχνευση των πιθανών κινδύνων του έργου, διασφαλίζοντας έτσι την άμεση και έγκαιρη ενεργοποίηση μέτρων αντιμετώπισής τους. Ιδιαίτερα σημαντική βαρύτητα θα δοθεί και στην επικοινωνία μεταξύ των εταίρων της σύμπραξης, η οποία θα είναι συνεχής και θα πραγματοποιείται τόσο με ηλεκτρονικά μέσα (ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεδιασκέψεις) όσο και με δια ζώσεις συναντήσεις της ΕΔΕ ανά εξάμηνο.

Η προτεινόμενη σύμπραξη αποτελείται από δύο ΜΜΕ (Creative People, Realiscape Typorama) και πέντε Ερευνητικούς Φορείς (ΕΔΔΤ ΑΠΘ, ΕΚΕΦΕ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΕΜΕΑ, ΦΔΕΔΣ), οι οποίοι θα δρουν συνεργατικά. Το ΕΔΔΤ διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία σε μελέτες και έργα διαχείρισης πυρκαγιών και έχει αναπτύξει πρόσφατα σχετικές υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ).

Οι τέσσερις ερευνητικοί φορείς (ΑΠΘ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΕΜΕΑ) θα συνεργαστούν με στόχο τη δημιουργία των εργαλείων και του περιεχομένου που αφορά τους φυσικούς κινδύνους. Η επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης γης θα πραγματοποιηθεί από το ΑΠΘ, ενώ η επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων και μοντέλων από τον ΕΚΕΦΕ. Σε τοπικό επίπεδο, θα αναλύονται πληροφορίες με μορφολογικά και

άλλα χαρακτηριστικά για τις περιοχές ενδιαφέροντος με σκοπό τον καθορισμό ζωνών επικινδυνότητας πυρκαγιάς από τον ΕΛΓΟ. Όσον αφορά στην πρόβλεψη και συμπεριφορά πιθανής πυρκαγιάς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για φυσικούς κινδύνους για τους εξεταζόμενους χώρους, αυτή θα υλοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ, το ΚΕΜΕΑ και την Creative People. Το ΚΕΜΕΑ θα είναι επίσης υπεύθυνο για τη συλλογή δεδομένων με τη χρήση εναέριων οχημάτων UAV. Οι δύο εταιρείες πληροφορικής (Creative People, Realiscape Typorama), θα αναπτύξουν την προβλεπόμενη πλατφόρμα, την εφαρμογή για smartphone και την απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή. Ο Φορέας Διαχείρισης Σαμαριάς θα συμβάλει τόσο στην εκπόνηση των απαιτήσεων των χρηστών όσο και στην πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων που θα αναπτυχθούν. Επίσης, ο Φορέας θα συνεισφέρει πληροφορίες και άλλο υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, κλπ.) που θα ενσωματωθούν ως περιεχόμενο στην εφαρμογή για smartphone. Αντίστοιχο περιεχόμενο θα συλλεχθεί και από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) μέσω του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς στον χώρο επίδειξης που θα επιλεγεί και το σωματείο «Διάζωμα».