Για την υλοποίηση του XENIOS θα ακολουθηθεί η παρακάτω μεθοδολογία:

  • Αρχικά θα καθοριστούν οι χώροι πιλοτικής εφαρμογής των εργαλείων που θα αναπτυχθούν (πλατφόρμα, εφαρμογή) ώστε οι αντίστοιχοι φορείς, συνεργαζόμενοι με τους εταίρους του έργου, να συμβάλλουν στον καθορισμό των αναγκών των χρηστών και των προδιαγραφών. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα δοκιμαστούν σε χώρο τουριστικού/περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως το Φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη, και σε έναν χώρο πολιτιστικού/αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που θα επιλεχθεί σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού.
  • Όσον αφορά στο περιεχόμενο της πλατφόρμας σε σχέση με την πρόβλεψη των φυσικών κινδύνων, θα γίνεται βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη για την εμφάνιση ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων και πλημμύρας σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο καθώς και εκτίμηση και χαρτογράφηση κινδύνου πυρκαγιάς σε τρείς χρονικές κλίμακες: βραχυπρόθεσμη (3-7 ημερών), μεσοπρόθεσμη (ανά εβδομάδα/μήνα εντός της τουριστικής ή αντιπυρικής περιόδου) και μακροπρόθεσμη (κλιματική αλλαγή). Για την εκτίμηση του βραχυπρόθεσμου κινδύνου πυρκαγιάς θα συνδυάζονται ο μετεωρολογικός δείκτης FWI με τη συστηματική εκτίμηση της κατάστασης της ζωντανής καύσιμης ύλης από δορυφορικά δεδομένα παρατήρησης γης. Για την βραχυπρόθεσμη εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς σε τοπικό επίπεδο θα συνδυάζονται πληροφορίες με μορφολογικά και άλλα χαρακτηριστικά για τις περιοχές ενδιαφέροντος (ζώνες επικινδυνότητας για πυρκαγιά). Μάλιστα, με την αξιοποίηση των νέων δορυφορικών εικόνων Sentinel του προγράμματος Copernicus θα δοθεί η δυνατότητα παραγωγής χωρικής πληροφορίας της κατάστασης της βλάστησης (καύσιμη ύλη) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με υψηλή χωρική ανάλυση(10 μ.) και χρονικό βήμα πέντε έως δέκα ημερών.
  • Η εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς σε μεσοπρόθεσμη βάση θα γίνεται από το ΕΚΕΦΕ με την συμβολή του ΑΠΘ και θα βασίζεται σε εποχικά μετεωρολογικά μοντέλα. Σε μακροπρόθεσμη βάση, η μελέτη της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην συμπεριφορά και συχνότητα των πυρκαγιών και των ακραίων μετεωρολογικών δεδομένων θα πραγματοποιείται με αξιοποίηση κατάλληλων βάσεων δεδομένων και μοντέλων.
  • Όσον αφορά στην πρόβλεψη και συμπεριφορά πιθανής πυρκαγιάς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για φυσικούς κινδύνους για τους εξεταζόμενους χώρους, αυτή θα γίνει από τον ΕΛΓΟ, το ΚΕΜΕΑ και την CP. Η υλοποίηση της πλατφόρμας θα γίνει από την Creative People και την Realiscape Typorama με την επιστημονική καθοδήγηση των ερευνητικών φορέων.
  • Η καταμέτρηση των επισκεπτών μπορεί να γίνεται με έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή μέσω εφαρμογής κινητού και η εκτίμηση της διασποράς στο χώρο με δίκτυο ασύρματων αισθητήρων ή χαμηλή πτήση UAV. Η πτήση του UAV μπορεί να συνδυάζεται με δυνατότητες εναέριας παρατήρησης από τον φορέα/υπηρεσία διαχείρισης για σκοπούς φύλαξης (π.χ. πυροπροστασίας) και μάλιστα αυτό μπορεί να γίνεται προληπτικά είτε στοχευμένα ή εκτάκτως αν προκύψει ξαφνική ανάγκη (π.χ. ατύχημα, τραυματισμός, κλπ.).
  • Με εφαρμογή κινητού οι επισκέπτες θα μπορούν να έχουν προτάσεις διαδρομών και προσωποποιημένη (πολύγλωσση) ξενάγηση, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις στοιχείων του χώρου και επικοινωνία φωνής με το κέντρο διαχείρισης (φύλακες).
  • Στο βαθμό που θα απαιτηθεί θα πραγματοποιηθεί βελτίωση της τηλεπικοινωνιακής κάλυψης των χώρων πιλοτικής εφαρμογής με την εγκατάσταση ασύρματων κεραιών Wi-Fi.
  • Τα δεδομένα κάθε φορέα/υπηρεσίας θα συγκεντρώνονται και θα ομογενοποιούνται σε ενιαία high-availability βάση δεδομένων, μέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας μεταξύ τους και loosely-coupled architecture.
  • Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών των αρχαιολογικών/τουριστικών προορισμών, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα νομοθεσία που διέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ.
  • Η πρόσβαση στο σύστημα θα είναι ελεγχόμενη χρησιμοποιώντας επίπεδα διαβάθμισης προσβάσιμης πληροφορίας, ανάλογα με τη θέση του κάθε χειριστή/χρήστη.
Α/Α Τίτλος Ενότητας Εργασίας Κατηγορία Δραστηριότητας Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας)
1 Απαιτήσεις χρηστών, προδιαγραφές και εννοιολογικός σχεδιασμός της πλατφόρμας XENIOS ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25) Α.Π.Θ
2 Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος για τις περιοχές πιλοτικής εφαρμογήςτης πλατφό ρμας XENIOS ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25) ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ
3 Ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπηρεσιών βραχυπρόθεσμων προβλέψεων φυσικών κινδύνων και προστασίας περιοχών και πολιτών ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25) Α.Π.Θ
4 Ανάπτυξη υπηρεσι ών μεσο-μακροπρό θεσμης εκτίμησης φυσικών κινδύνων ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25) ΕΚΕΦΕ
5 Ανάπτυξη πλατφόρμας και εφαρμογών ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25) CP
6 Δοκιμές και πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας XENIOS ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25) Α.Π.Θ
7 Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου ΜΤΣ: Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας (Άρθρο 25) Α.Π.Θ