KEMEA

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας που σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, σε θέματα ασφάλειας γενικότερα.

Συστάθηκε στο πλαίσιο της αξιοποίησης των γνώσεων και των εμπειριών που απέκτησαν οι Ελληνικές Αρχές Ασφαλείας, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, με σκοπό να αποτελέσει  δεξαμενή σκέψης για τους Φορείς Ασφάλειας.

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Επίσης το KE.ME.A.είναι μέλος του ESRIF, EOS, EARTO, κλπ ενώ από το 2011, έχει οριστεί Εθνικό Σημείο Επαφής για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και την εφαρμογή της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας 2008/114/EC.

 

Δραστηριότητες και ερευνητικά ενδιαφέροντα

Για την εκπλήρωση των στόχων του το KE.ME.A.:

 • διεξάγει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για θέματα εσωτερικής ασφάλειας που αφορούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό, καθώς και άλλους φορείς του εσωτερικού,
 • εκπονεί και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα ως εκπρόσωπος των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φορέων, για λογαριασμό ή σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών σύμφωνα με τoυς αντίστοιχους κανόνες και διαδικασίες
 • αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και με Μ.Κ.Ο.,
 • προβαίνει στη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και των ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών της εγκληματικότητας στην ελληνική Επικράτεια και της γεωγραφικής κατανομής της, καθώς και στο σχεδιασμό μεθόδων και πρακτικών στην άσκηση αντεγκληματικής πολιτικής,
 • προτείνει την εναρμόνιση των μέτρων πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος με τις συνταγματικές αρχές, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη νομιμότητα και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου,
 • παρακολουθεί και μελετά τις τεχνολογικές εξελίξεις των συστημάτων ασφάλειας και αξιολογεί τα νέα επιτεύγματα στο χώρο αυτόν,
 • διατυπώνει προτάσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που κατέχει
 • υποστηρίζει διαδικασίες διασυνοριακής συνεργασίας,
 • οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή έργα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφάλειας και εκπονεί πιστοποιημένες μελέτες σε τέτοια θέματα
 • αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή με τους σκοπούς του δραστηριότητα και
 • αποτελεί φορέα πιστοποίησης διαδικασιών, μελετών, σχεδίων  για την ασφάλεια, φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα

 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του KE.ME.A. εμπίπτουν στους τομείς: Διαχείρισης κρίσεων, Έκτακτης ανάγκης, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Επικίνδυνων υλικών, Αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, Προστασία πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτικής Προστασίας, Επιχειρησιακών αναγκών, Προστασίας Υποδομών, Προστασίας συνόρων, κλπ

 

Συντονισμός και συμμετοχή σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα σχετικά με το προτεινόμενο Έργο

Το KE.ME.A. έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πληθώρα Ευρωπαϊκών και Εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων, από τα οποία τα παρακάτω είναι σχετικά με τη παρούσα πρόταση:

 • EU-CIRCLE- Pan-European framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change (H2020 – 653824)
 • ARGOS-Advanced pRotection of critical buidinGs by Overall anticipating System (FP7 313217)
 • ACRITAS – Advanced Coordination CenteR Information Technologies & Applications for Border Surveillance (ΓΓΕΤ 11ΣΥΝ_9_1207)
 • FERMIS- Σύστημα Απομακρυσμένης Διαχείρισης Γεγονότων Φωτιάς (ΓΓΕΤ ISR_2898)
 • ESS – Emergency Support System (FP7- 217951)
 • CRESCENDO – Coordination action on Risks, Evolution of threatS and context assessment by an Enlarged Network for R&D rOadmap (FP7- 218026)
 • ACRIMAS – Aftermath Crisis Management System-of-systems Demonstration (FP7-261669).
 • AIRBEAM – AIRBorne information for Emergency situation. (FP7- 261769)
 • DARIUS- Deployable SAR Integrated Chain with Unmanned Systems (FP7- 284851)
 • PREFER – Space-based Information Support to Prevention and REcovery of Forest Fires Emergency in the MediteRranean Area (FP7- 312931)
 • EWISA: Early Warning For Increased Situational Awareness (FP7- 608174)
 • PREDICATE: PREventing Disasters by CApitalizing on unmanned aerial systems Technology (ECHO/SUB/2015/713851/PREV29)

Διαθέσιμες υποδομές και εξοπλισμός σχετικός με το προτεινόμενο Έργο

Το KE.ME.A. διαθέτει επτά multicopters ΣμηΕΑ (UAV) που συμμετέχουν σε διάφορα έργα και μελέτες, για ανάλυση και αξιολόγηση ROI, καθώς και για επαλήθευση, αξιολόγηση και επίδειξη ερευνητικών σκοπών:

 • 1 Matrice 210 RTK με διαθέσιμες κάμερες: X5s, Z30 and XT2,
 • 1 Matrice 210 v2 με διαθέσιμες κάμερες: X5s, Z30 and XT2,
 • 2 Mavic Platinum,
 • 2 Mavic enterprise dual,
 • 1 Spark

Αναλυτική περιγραφή των μοντέλων παρουσιάζεται παρακάτω.

Το M210 RTK, είναι ένα τετρακόπτερο ΣμηΕΑ με διάμετρο 643mm, το οποίο έχει βάρος περίπου 4.91kg με μέγιστο βάρος πτήσης 6,14Kg, μέγιστη αυτονομία πτήσης 33min και μέγιστο εύρος λειτουργίας 8 χιλιομέτρων. Συνδυάζεται με ηλεκτροπτικούς αισθητήρες ημέρας i) X5S ιδανικό για δράσεις φωτογραμμετρίας με ανάλυση 20.8MP με φακό Olympus M.Zuiko 25mm/1.8 ii) Zenmuse Z30 με οπτικό zoom 30x και ανάλυση 2.13 και iii) διπλό αισθητήρα ημέρας/θερμικό XT2 , όπου ο θερμικός διαθέτει ανάλυση 640×510 και 30Hz full frame rates. Επίσης, το ΣμηΕΑ διαθέτει Real Time Kinematic (RTK) module. Το RTK είναι μια τεχνική δορυφορικής πλοήγησης που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ακρίβειας δεδομένων θέσης που προέρχονται από δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης (Global Satellite Systems, GNSS, BeiDou), παρέχοντας ακρίβεια σε εκατοστόμετρα. Το παραπάνω ΣμηΕΑ είναι κατάλληλο για φωτογραμμετρία, τοπογραφικά σχέδια, δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου, πυροσβεστικές αποστολές, HazMat εντοπισμό, αποστολές έρευνας και διάσωσης, αξιολόγηση κινδύνου, επιθεώρηση CI, επιτήρηση των συνόρων, κλπ. Μπορεί να απογειωθεί και να προσγειωθεί (αυτόματα ή χειροκίνητα εύκολα και από οποιαδήποτε περιοχή). Οι κινητήρες υψηλών επιδόσεων συνδυάζονται με προπέλες 17 ιντσών και εξασφαλίζουν σταθερή πτήση με ισχυρούς ανέμους. Επιπλέον, το σύστημα διπλής τροφοδοσίας θερμαίνει αυτόματα τις μπαταρίες, όταν πετάει σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ενώ ένα κλειστό σχέδιο εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε καιρικές συνθήκες και νερό (IP43), ώστε να μπορεί να πετάξει σε ένα ευρύ φάσμα χώρων. Υποστηρίζει τη μεταφορά διπλού gimbal, χρησιμοποιώντας δύο κάμερες ταυτόχρονα. Έχει ενσωματωθεί μια κάμερα FPV για πλοήγηση, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων με τη δυνατότητα θερμικής απεικόνισης, βίντεο υψηλής ευκρίνειας και ζουμ για λεπτομέρειες. Το πτυσσόμενο σώμα του, καθώς και οι αφαιρούμενες μπαταρίες, οι έλικες και το σύστημα προσγείωσης, διευκολύνουν την αποθήκευση και τη μεταφορά σε μια θήκη.

 

Το M210 v2, είναι ένα τετρακόπτερο ΣμηΕΑ με διάμετρο 643mm, το οποίο έχει βάρος περίπου 4.8kg με μέγιστο βάρος πτήσης 6,14Kg, μέγιστη αυτονομία πτήσης 34min και μέγιστο εύρος λειτουργίας 8 χιλιομέτρων. Συνδυάζεται με ηλεκτροπτικούς αισθητήρες ημέρας i) X5S ιδανικό για δράσεις φωτογραμμετρίας με ανάλυση 20.8MP και φακό Olympus M.Zuiko 25mm/1.8 ii) Zenmuse Z30 με οπτικό zoom 30x και ανάλυση 2.13. Επίσης διαθέτει διπλό αισθητήρα ημέρας/θερμικό XT2 , όπου ο θερμικός διαθέτει ανάλυση 640×510 και 30Hz full frame rates. Το παραπάνω ΣμηΕΑ είναι κατάλληλο για φωτογραμμετρία, τοπογραφικά σχέδια, δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου, πυροσβεστικές αποστολές, HazMat εντοπισμό, αποστολές έρευνας και διάσωσης, αξιολόγηση κινδύνου, επιθεώρηση CI, επιτήρηση των συνόρων, κλπ. Μπορεί να απογειωθεί και να προσγειωθεί (αυτόματα ή χειροκίνητα εύκολα και από οποιαδήποτε περιοχή). Οι κινητήρες υψηλών επιδόσεων συνδυάζονται με προπέλες 17 ιντσών και εξασφαλίζουν σταθερή πτήση με ισχυρούς ανέμους. Επιπλέον, το σύστημα διπλής τροφοδοσίας θερμαίνει αυτόματα τις μπαταρίες, όταν πετάει σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ενώ ένα κλειστό σχέδιο εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε καιρικές συνθήκες και νερό (IP43), ώστε να μπορεί να πετάξει σε ένα ευρύ φάσμα χώρων. Υποστηρίζει τη μεταφορά διπλού gimbal, όπως δύο κάμερες, χρησιμοποιώντας τις ταυτόχρονα. Έχει ενσωματωθεί μια κάμερα FPV για πλοήγηση, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων με τη δυνατότητα θερμικής απεικόνισης, βίντεο υψηλής ευκρίνειας και ζουμ για λεπτομέρειες. Το πτυσσόμενο σώμα του, καθώς και οι αφαιρούμενες μπαταρίες, οι έλικες και το σύστημα προσγείωσης, διευκολύνουν την αποθήκευση και τη μεταφορά σε μια θήκη.

 

Το Mavic pro Platinum, είναι ένα ΣμηΕΑ τετρακόπτερο σύστημα διαμέτρου 335mm, ηλεκτροκινούμενο συνολικού βάρους 743g και διάρκεια πτήσης 30min. Το εν λόγω ΣμηΕΑ διαθέτει ηλεκτροπτικό αισθητήρα ημέρας : 1/2.3” (CMOS), 12.35 Megapixel και φακό 26 mm με FOV 78.8°. Η κάμερα του στηρίζεται στη βάση 3 αξόνων (pitch, roll, yaw), για μεγαλύτερη σταθερότητα και ακρίβεια. Διαθέτει χειριστήριο με τεχνολογία  Ocusync με την εμβέλεια και live feed σε 1080p/720p να φτάνει μέχρι και τα 7km.

 

 

 

Το Mavic 2 Enterprise dual, είναι ένα ΣμηΕΑ τετρακόπτερο σύστημα διαμέτρου 354mm, ηλεκτροκινούμενο συνολικού βάρους 899γρ, μέγιστο βάρος πτήσης 1100γρ και διάρκεια πτήσης 31 λεπτά. Το Mavic 2 Enterprise Dual έχει πολλές λειτουργίες προβολής: FLIR MSX, υπέρυθρες και RGB. Η αυτονομία πτήσης δίνει πανκατευθυντικό έλεγχο εμποδίων (sensing2), ένα προηγμένο σύστημα ανίχνευσης που αποτελείται από 8 οπτικούς αισθητήρες υψηλής ανάλυσης και 2 αισθητήρες υπερύθρων τοποθετημένων στις πλευρές του αεροσκάφους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ισχυρό σύνολο αισθητήρων που καθορίζουν τη σχετική ταχύτητα και απόσταση μεταξύ του αεροσκάφους και ενός αντικειμένου, ώστε να μπορεί να πετάει και να αιωρείται με περισσότερη σταθερότητα σε ένα ευρύ φάσμα ανοιχτών και πολύπλοκων περιβαλλόντων. Αυτό το καθιστά μια μονάδα απεικόνισης ικανή να προσαρμόσει οποιαδήποτε αποστολή είναι απαραίτητη. Το Mavic 2 Enterprise είναι εξοπλισμένο με διάφορα εξαρτήματα, όπως το M2E Spotlight, το M2E Speaker και το M2E Beacon. Επικοινωνεί με το προσωπικό στο έδαφος, τους υπόπτους ή τους διασωθέντες με το ηχείο Mavic 2 Enterprise, επιτρέποντάς να παίζουν προειδοποιημένα μηνύματα ή κλήσεις φωνής σε πραγματικό χρόνο. Με το Mavic 2 Enterprise Spotlight, φωτίζει περιοχές χαμηλού φωτισμού για έως και 30 μέτρα καθώς και με το Mavic 2 Enterprise Beacon αναβοσβήνει στροβοσκόπιο που είναι ορατό μέχρι και τρία μίλια μακριά. Επίσης, η προηγμένη πιλοτική βοήθεια System3 επιτρέπει στο τηλεκατευθυνόμενο να ανιχνεύει έξυπνα αντικείμενα σε κάθε κίνησή του, επιτρέποντάς να πετάει εύκολα γύρω ή πάνω από εμπόδια, ιδιαίτερα σε στενούς χώρους.

 

Το Spark, είναι ένα μικρής κλίμακας τετρακόπτερο που διαθέτει όλες τις τεχνολογίες του DJI. Έχει μέγιστη αυτονομία πτήσης 16min, διαμέτρου 170mm και βάρους 300g το οποίο διαθέτει οπτικό αισθητήρα 1-2/3’’ CMOS 12MP και φακό 25mm με FOV 81.9°. Έχει επίσης ενσωματωμένη βάση 2-αξόνων Gimbal, δίνοντας μεγαλύτερη σταθερότητα και ακρίβεια κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Διαθέτει λειτουργία Gesture mode όπου μπορεί να απομακρυνθεί ή να έρθει πιο κοντά με ένα νεύμα των χεριών. Επίσης διαθέτει τη λειτουργία TapFly, Active Track και Auto Return Home με ενσωματωμένο GPS. Το Spark διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα 3D ανίχνευσης για την αποφυγή σύγκρουσης, το οποίο παρέχει μεγάλη ευελιξία σε εσωτερικούς και κλειστούς χώρους.