Α/Α Τίτλος Ενότητας Εργασίας Κατηγορία Δραστηριότητας Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας)
1 Απαιτήσεις χρηστών, προδιαγραφές και εννοιολογικός σχεδιασμός της πλατφόρμας XENIOS ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25) Α.Π.Θ
2 Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος για τις περιοχές πιλοτικής εφαρμογήςτης πλατφό ρμας XENIOS ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25) ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ
3 Ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπηρεσιών βραχυπρόθεσμων προβλέψεων φυσικών κινδύνων και προστασίας περιοχών και πολιτών ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25) Α.Π.Θ
4 Ανάπτυξη υπηρεσι ών μεσο-μακροπρό θεσμης εκτίμησης φυσικών κινδύνων ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25) ΕΚΕΦΕ
5 Ανάπτυξη πλατφόρμας και εφαρμογών ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25) CP
6 Δοκιμές και πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας XENIOS ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25) Α.Π.Θ
7 Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου ΜΤΣ: Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας (Άρθρο 25) Α.Π.Θ