Στο παρόν έργο, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) συμμετέχει δια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ). Αποστολή του ΙΜΔΟ είναι η υποστήριξη της δασικής πράξης στην Ελλάδα μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Το εργαστήριο δασικών πυρκαγιών του Ινστιτούτου έχει προσφέρει σημαντικό έργο που περιλαμβάνει συμβολή επί αρκετά έτη στην ημερήσια έκδοση του χάρτη πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς της χώρας για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά και μεθοδολογίες και δράσεις πρόληψης σε όλη την Ελλάδα.

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ιδρύθηκε με την αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2284/Β/13-10-2011) και σε αυτόν συγχωνεύθηκαν τέσσερα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα Ν.Π.Ι.Δ. περιλαμβανομένου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε). Τα αντικείμενα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ περιλαμβάνουν τη διενέργεια έρευνας, τη προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και ελέγχους και διασφάλιση ποιότητας στον αγροτικό και διατροφικό τομέα.

Στο παρόν έργο, ο Οργανισμός συμμετέχει δια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) που είναι ένα από τα αρχαιότερα ερευνητικά Ινστιτούτα στην χώρα μας. Ιδρύθηκε το 1929 ως Γραφείο Δασικής Έρευνας, στην Κεντρική Δασική Υπηρεσία. Αργότερα, το 1944 με την επωνυμία «Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών», λειτούργησε ως περιφερειακή μονάδα της Δασικής Υπηρεσίας. Το 1989, ενσωματώθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Από τον Νοέμβριο του 2011 που το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. συγχωνεύτηκε στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και έγινε η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού, το Ινστιτούτο, ονομαζόμενο πλέον «Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων», είναι ένα από τα ερευνητικά Ινστιτούτα του Οργανισμού. Το ΙΜΔΟ εδρεύει στην Αθήνα. Η δομή του περιλαμβάνει τα εργαστήρια 1) Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αναψυχής και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος, 2) Δασικής Διαχειριστικής και Δασικής Οικονομικής, 3) Δασικής Οικολογίας και Υδρολογίας (Δασική Οικολογία, Δασική Υδρολογία), 4) Δασικών Γαιών και Βιογεωχημείας, 5) Δασοκομικής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, 6) Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών  (Δασικές Πυρκαγιές , Δασική Εντομολογία, Δασική Παθολογία), 7) Τεχνολογίας Ξύλου Συγκομιδής Δασικών Προϊόντων και Βιομάζας, και 8) Μελισσοκομίας.

Αποστολή του ΙΜΔΟ είναι η υποστήριξη της δασικής πράξης στην Ελλάδα μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΙΜΔΟ είναι, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:

  • Η βελτίωση μακροχρονίως της ανταγωνιστικότητας του δασικού τομέα και η διεύρυνση της χρήσης των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Η διατήρηση και ο εμπλουτισμός της βιοποικιλότητας, η δέσμευση του άνθρακα, η ζωτικότητα, η υγεία και η αντοχή των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
  • Η συμβολή στην ποιότητα ζωής μέσω της διαφύλαξης και βελτίωσης των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών παραμέτρων των δασών.
  • Η ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας με ερευνητικούς, τεχνολογικούς και παραγωγικούς φορείς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Η μελέτη των επιπτώσεων της μεταβολής του κλίματος και των αλλαγών χρήσης γης στις λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων.

Το ΙΜΔΟ κατέχει ενεργό ρόλο στον τομέα της Δασικής Έρευνας της χώρας, με μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων που καλύπτουν όλο το εύρος της δασικής επιστήμης. Ταυτόχρονα έχει προσφέρει σπουδαίο πρακτικό έργο όπου χρειάστηκε, με σημαντικότερο την κατεπείγουσα μελέτη για την «Αποκατάσταση του αρχαιολογικού και ευρύτερου τοπίου της Ολυμπίας» η οποία κάηκε τον Αύγουστο του 2007, και την εφαρμογή αυτής της μελέτης κάτω από εξαιρετικά πιεστικά χρονικά περιθώρια. Για το έργο αυτό βραβεύτηκε από την προεδρία της Δημοκρατίας.  Επίσης το Ινστιτούτο έχει συνεισφέρει μέσω έρευνας, μελετών και εφαρμογής στη διαχείριση αρκετών άλλων περιοχών μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας (π.χ. Μαίναλο, Εθνικός Δρυμός Οίτης). Ακόμη, σημαντικό έργο μεγάλης πρακτικής σημασίας ήταν η δημιουργία μεθόδου για την εκτίμηση της αξίας της δασικής γης στη χώρα μας, η οποία ενσωματώθηκε αμέσως σε νόμο του κράτους και σήμερα αποτελεί σημαντικό εργαλείο της δασικής πράξης.

Το εργαστήριο δασικών πυρκαγιών του Ινστιτούτου έχει προσφέρει σημαντικό έργο που περιλαμβάνει συμβολή επί αρκετά έτη στην ημερήσια έκδοση του χάρτη πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς της χώρας για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά και μεθοδολογίες και δράσεις πρόληψης σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα σημαντικότερα έργα της τελευταίας δεκαετίας στα οποία έχει συμμετάσχει:

ΕΤΟΣ ΕΡΓΟ / PROJECT
2014-2017 MedWildFireLab “Understanding global change drivers, impacts & indicators on forest ecosystems: a Mediterranean-scale approach (Global Change)” – ERANet FORESTERRA
2012-2015 Μεθοδολογία Υπολογισμού Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα – Ειδική Γραμματεία Δασών, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΚΑ.
2012-2014 Συμβολή στην Πρόληψη των Δασικών Πυρκαγιών κατά το 2012-2013 με τη μεθοδολογία INCA – Ειδική Γραμματεία Δασών, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΚΑ.
2011-2017 Εκτίμηση του Κόστους Ζημιών από Δασικές Πυρκαγιές – ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
2009-2010 INCA – “Linking civil protection and planning by agreement on objectives” – (Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της ΕΕ  Grant Agreement n° 070401/2008/507855/SUB/A3)
2009-2010 MASIFF – “Development of a methodology for the analysis of socioeconomic impact of forest fires and economic efficiency of fire management” – ((JRC της ΕΕ)
2008-2012 COST Action – “Post-Fire Forest Management in Southern Europe” – (COST Action FP0701 supported by the EU RTD Framework Programme)
2006-2008 «Τυποποίηση και μεθοδολογία διαχείρισης δασικών καυσίμων στην Αττική» – (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, κωδικός έργου ΑΤΤ_63)
2006-2008 SCIER – “Sensor & Computing Infrastructure for Environmental Risks” – (European Commission,  Contract No.: IST-5-035164)
2005-2008 DESURVEY – “A Surveillance System for Assessing and Monitoring Desertification” -(European Commission, 6th Framework Programme: Global Change & Ecosystems. Integrated Project Contract No. 003950)

Αντίστοιχο έργο έχει προσφέρει και το εργαστήριο Δασικής Οικολογίας και Υδρολογίας το οποίο διαθέτει μεταξύ άλλων μόνιμες επιφάνειες παρακολούθησης υδρολογικών χαρακτηριστικών σε διάφορα μέρη της χώρας, με σημαντικό στοιχείο τη λειτουργία τριών αυτόματων μετεωρολογικών και δύο αυτόματων υδρομετρικών σταθμών σε χαρακτηριστικές ορεινές δασικές περιοχές της χώρας.

Ο διατιθέμενος εξοπλισμός του ΙΜΔΟ σχετικά με το παρόν έργο περιλαμβάνει  υποδομή πληροφορικής και ειδικού λογισμικού (υπολογιστές, Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ArcGIS), μοντέλα πρόβλεψης συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών, κλπ.), εξοπλισμό μετρήσεων δασικής καύσιμης ύλης (περιλαμβανομένου ξηραντικού φούρνου), εξοπλισμό μέτρησης υδατικού στρες των φυτών, εξοπλισμό παρακολούθησης και τεκμηρίωσης  δασικών πυρκαγιών, διαδικτυακά εργαλεία όπως το Πυροσκόπιο (πυρκαγιολογικά δεδομένα), εφαρμογή δημιουργίας μοντέλων καύσιμης ύλης, εφαρμογή εκτίμησης κινδύνου από δασική πυρκαγιά για κατοικίες, κλπ.